Goya Alcaparrado Manzanilla Olives

Goya® Alcaparrado Manzanilla Olives. Pimientos & capers. Just one quality... The Best®.