Yopokki Sweet & Spicy Rapokki, Instant Korean Rice Cake, 240 g