Shirakiku Dried Kelps

Dashi Konbu. Made in China.